Apr 22, 1-21 – šią savaitę skaitome

Angelas parodė man spindinčio tyrumo, tarsi kristalas, gyvybės vandens upę. Ji teka nuo Dievo ir Avinėlio sosto.

Viduryje miesto gatvių, iš abiejų upės pusių, auga gyvybės medis, duodantis dvylika derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių. To Medžio lapai tarnauja tautoms kaip gydantis vaistas. Jų dėka bet koks prakeiksmas praranda savo galią.

Tame Mieste stovės Dievo ir Avinėlio sostas, ir jo Ištikimieji atliks priešais Jį šventąją tarnystę. Jie regės jo veidą, o jo vardas nušvis jų kaktose.

Nakties nebebus, jiems nereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes pats Viešpats Dievas jiems švies. Ir jie taps karaliais per amžių amžius.

Tuomet jis man pasakė: Tai tikėjimo ir pažinimo žodis. Viešpats, iš kurio šaltinio – Dieviško ir esminio – buvo duotas Apreiškimas visom pranašų dvasioms, pasiuntė savąjį Angelą jo Ištikimiesiems, kad parodytų, kas turi įvykti netrukus.

Štai aš veikiai ateinu!

Palaimintas, kuris priima į savo širdį ateitį atskleidžiantį šios knygos žodį.

Aš, Jonas, visa tai mačiau ir girdėjau. Išgirdęs ir pamatęs aš puoliau po kojų Angelui,kuris visa tai parodė.

Bet jis įspėjo: „Žiūrėk, kad to nedarytum! Juk ir aš esu tarnas, kaip tu ir tavo broliai pranašai, ir visi, kurie laikosi šios knygos žodžių. Vien tik Dievą dera tau garbinti.

Ir jis sako man: Neužantspauduok šios knygos žodžio, parodančio ateitį. Laikas trumpas, jis jau arti!

Tas, kuris dabar nutolęs nuo gėrio, ir liks nutolęs nuo gėrio. Tas, kuris susitepęs, ne kartą ir vėl susiteps. Bet tas, kuris dabar pasišvenčia aukštesniajai būčiai, galės ir ateityje iš aukštesniosios būties semtis savo gyvenimui. O tas, kuris persmelktas dvasios, taps dar dvasingesnis.

Štai aš veikiai ateinu. Aš būsiu likimo Viešpats; kiekvienam suteiksiu galimybę pagal jo darbus išlyginti jo paties likimą.

Aš esu Alfa ir Omega, Pirmasis ir Paskutinysis, Pradžių Pradžia ir Pasaulio tikslas.

Palaiminti, kurie išsiplauna savo šventinius drabužius. Jie įgys teisę į gyvybės medį ir galės įžengti pro vartus į miestą.

O lauke teks pasilikti nepašvęstiesiems, kurie naudojo magiją, ėjo nešvariu sielos keliu, skleisdami aplink save mirtį, tarnavo demoniškoms jėgoms ir savo mąstymu bei darbais iškreipė tikrąją būtį.

Aš, Jėzus, pasiunčiau jums savo angelą, kad jis jūsų bendruomenėse paliudytų šį žodį.

Aš esu Dovydo šaknis ir atžala, žėrinti aušrinė žvaigždė!

Ir Dvasia, ir sužadėtinė kviečia: Ateik! Ir kas girdėjo kvietimą, taip pat teatsiliepia: Ateik! Kiekvienas, kuris trokšta: ateik. Kiekvienas, kuris nori, tesisemia dovanai gyvybės vandens.

Kiekvienam, kuris klauso šios knygos pranašystės žodžių, aš paverčiu ją vidine jėga. Kam ji nieko nesako, tam padės dvasinis pasaulis, vesdamas jį per išbandymus, aprašytus šioje knygoje. Kam šios knygos žodžiai – sunki našta, Dvasinis pasaulis atims jo dalį nuo gyvybės medžio ir šventojo miesto, kurie aprašyti šitoje knygoje.

Tas, kuris duoda galią šiems žodžiams, Jis sako: Taip, aš veikiai ateinu!

Taip, Amen, ateik, Jėzau, mūsų Viešpatie!

Viešpaties Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, malonė tebus su jumis visais, kurie yra Jo pašventinami.

Autorius mums nežinomas

Parašykite komentarą