Mt 3, 1 – 17 – nuo 07.07 d. savaitę skaitome

Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas ir pamokslavo Judėjos dykumoje,  skelbdamas: „Keiskite savo požiūrį, nes prisiartino dangaus karalystė“.  Jis yra tas, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs: „Dykumoje šaukiančiojo balsas: ‘Paruoškite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite Jam takus!’“ 

Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis maitinosi skėriais ir lauko medumi. Tuomet Jeruzalė, visa Judėja ir visa Pajordanė ėjo pas jį. Žmonės buvo jo krikštijami Jordano upėje ir išpažindavo savo nuodėmes. 
Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų, einančių pas jį krikštytis, jis jiems sakė: „Angių išperos, kas perspėjo jus bėgti nuo ateinančios rūstybės? Duokite vaisių, vertų atgailos! 
Ir nebandykite ramintis: ‘Mūsų tėvas – Abraomas’. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. Štai kirvis jau prie medžių šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduos gerų vaisių, bus nukertamas ir įmetamas į ugnį.  Aš jus krikštiju vandeniu, kad skatinčiau jus keisti savo sąmonę, bet Tas, kuris ateina po manęs, – galingesnis už mane, aš nevertas net Jo sandalų nuauti. Jis krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė, ir Jis kruopščiai išvalys savo kluoną. Kviečius surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi“. 

Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. 
Jonas Jį atkalbinėjo: „Aš turėčiau būti Tavo pakrikštytas, o Tu ateini pas mane!“ 
Bet Jėzus jam atsakė: „Leisk dabar tam būti! Taip mudviem dera įvykdyti visą teisumą“. Tada Jonas sutiko. 
Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Ir štai Jam atsivėrė dangus, ir Jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant Jo. Ir štai balsas iš dangaus prabilo:

„Šitas yra mano mylimas Sūnus, jame aš apsireikšiu“. 

„Jėzaus krikštas Jordane”, aut. – Herrad von Landsberg (iš Hortus Deliciarum enciklopedijos, apie 1175 m.)